පුවත් සහ සිදුවීම්

09
ඔක්2020
කොවිඩ් 19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය වැලැක්වීම සදහා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම

කොවිඩ් 19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය වැලැක්වීම සදහා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම

කොවිඩ් 19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය වැලැක්වීම සදහා ව්‍යාපාරික...

24
සැප්2020
ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය විශ්‍රාම ගැනීමේ උත්සවය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය විශ්‍රාම ගැනීමේ උත්සවය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය විශ්‍රාම ගැනීමේ උත්සවය ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

Scroll To Top