අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

පුවත් සහ සිදුවීම්

03
පෙබ2021
නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමා වැඩ භාර ගැනීමේ අවස්ථාව

නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමා වැඩ භාර ගැනීමේ අවස්ථාව

නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමා වැඩ භාර ගැනීමේ...

09
ඔක්2020
කොවිඩ් 19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය වැලැක්වීම සදහා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම

කොවිඩ් 19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය වැලැක්වීම සදහා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම

කොවිඩ් 19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය වැලැක්වීම සදහා ව්‍යාපාරික...

24
සැප්2020
ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය විශ්‍රාම ගැනීමේ උත්සවය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය විශ්‍රාම ගැනීමේ උත්සවය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය විශ්‍රාම ගැනීමේ උත්සවය ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය...

29
ජූලි2020
කාර්යාලීය නව බුදු මැදුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

කාර්යාලීය නව බුදු මැදුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

කාර්යාලීය නව බුදු මැදුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය...

Scroll To Top