Details of Grama Niladari

Grama Niladhari
Division
Image Grama Niladhari Name Contact No.
640 - Akade  g dumy Mr. A.D.P. Galadeniya 0718125134
641 - Waraddana 641 Mrs. W.M.CK. Wijekoon 0713807579
642 - Metibokka 642 Mrs. N. Madhushani

0775142172

643 - Udakottamulla 643 Mrs. H.M.N.D. Herath 

0719077853

644 - Boyagoda 644 Mrs.D.E.D.S.G. Samarasinghe

0716480132

645 - Hettipola 690 645 Mrs. K.M.N.S.K. Arampola(Acting)

0716377405

646 - Wadiyagoda  646 Mrs. S.M.S. Sandya Kumari

0779970023

647 - Bandaragala  647  Mr. M.H.A. Madugalle

0727349805

648 - Delpaddana  648 Mr. S.M.Y.C. Samarakoon

0716542113

649 - IllukewelaSouth

 649 Mr.S.D.I.I. Jayasena

0775995910

650 - Illukewela North  b dumy Mr. G.D.P. Galadeniya (Acting)

0718125134

651 - Ihalaweligepola 651 652 Mrs. R.M.M.N. Rathnayake

0779725065

652 - Singhepura 651 652 Mrs. R.M.M.N. Rathnayake(Acting)

0779725065

653 - Paragahadeniya  b dumy Mr. B.K. Jayathilake

0774138777

654 - Kahapathwala  g dumy Mrs. R.M. Samaranayake

0716317049

655 - kahapathwala North 655 Mrs. M.R.M.S.D. Rathnayake 0776788432
656 - Malandeniya 656 Mrs. H.M.L.S. Herath 0776765188
657 - Iriminnna  657 Mr. D.M.A.W.R. Dasanayake 0755806592
658 - Kossinna  658 671 Mr. M.G.P.B. Wijekoon 0779027087
659 - Halwahala  677 659 Mr. L.R.A.K. Weerawardhane(Acting)

0710828441

0723845548

660 - Kalugamuwa  660 Mr. S.D.W. Jayathissa

0721437871

0768073026

661 - Uda Inguruwatta  b dumy Mr. H.M.J.B. Herath(Acting) 0713450978
662 - Uggalpaya  662 663 Mr. H.M.R.R. Bandara 0774026939
663 - Watareka  662 663 Mr. H.M.R.R. Bandara (Acting) 0774026939
664 - Katugampolagedara  664 Mr. H.M.J.B. Herath 0713450978
665 - Dunukewatta 665 Mrs. E.M.A.S. Ekanayake 0773577608
666 - Kandehena 666 Mrs. N.H. Malkanthi 0765484000
667 - Gonagala 668 667 Mr H.M.M. Wijerathne (Acting) 0724006858
668 - Gonagaldeniya  668 667 Mr H.M.M. Wijerathne 0724006858
669 - Mee Udagama 669 Mr. D.S. Jayarathne

0724562039

670 - Mee Medagamgoda  670 Mrs. H.P.D.M.G.M. Premadasa

0769985836

671 - Pallegama West  658 671 Mr. M.G.P.D. Wijekoon(Acting) 0714004706
672 - Mee Pallegama East  672 Mrs. D.M.S. Anuruddhika

0773590947

673 - Mee Wambugamgoda  b dumy Ms. S.M.N. Chandrakumara

0773883558

674 - Mee Meddegamgoda  g dumy Mrs R.P.D.J. Samarasekara

0705976858

675 - Kotikapola 675 Mrs. T.M.S.P. Thennakoon 0713807506
676 - Kotikapola Ihalagama  676 Mrs. D.R.T.K.K. Herath 0714387435
677 - Mawathagama 677 659 Mr. L.R.A.K. Weerawardana

0710828441

0723845548

678 - Mawathagama North  678 Mrs. W.A.D.P. Kumarasena 0718610763
679 - Mawathagama South  686 679 Mr. W.M.N.B. Weerasekara  (Acting) 0718995366
680 - Samodagama  696 680 Mr. R.W.R.N. Weerasinghe(Acting) 0771255622
681 - Mawathagama West  681 Mr. P.B. Thennakoon  0718125135
682 - Welikuimbura 682  Miss. M.K.C. Jayakody 0714699178
683 - Delgollawatta North 683  Mrs. H.G.P. Hewage

0713807547

0761141795

684 - Delgollawatta South  684  Mrs. C. Suriyaarachchi  0718049710
685 - Arampola  685  Mrs. S.D. Ranaweera  0779603221
686 - Bulathwatta  686 679  Mr W.M.N.B. Weerasekara  0718995366
687 - Yatiwala 687  Mrs. H.M.G. Kanchana  0713807919
688 - Maralanda  b dumy  Mr. D.M.S.W.D. Dissanayaka(Acting)  0714004706
689 - Pothubowa 689  Miss. L.R.R.M. Jayasundara 0713807876
690 - Ellagonna 690 645  Mrs. K.M.N.S.K. Arampola 0716377405
691 - Nawa Pothubowa  691 693  Mrs. T.M.S.C.K. Wijekoon  0711000275
692 - Arampola Watta North  692  MR. D.D.L.S. Gunawardhane  0724574950
693 - Arampola Watta South  691 693 Mrs. T.M.S.C.K. Wijekoon(Acting) 0711000275
694 - Pilessa Pahalagama  694 698  Mrs.  J.M.C. Jayasundara  0711330947
695 - Pilessa Ihalagama  b dumy  Mr. D.M.S.W.B. Disanayake  0714004706
696 - Maswewa  696 680  Mr. R.W.R.N. Weerasinghe  0771255622
697 - Rathneggama  697  Mrs. K.D.N. Hemachandra  0774102898
698 - Henepola  694 698 Mrs.  J.M.C. Jayasundara(Acting) 0711330947
699 - Madawa  699  Miss. D.M.P.P. Dewagiri  0717334640
700 - Kanduboda  700  Mrs H.M.J.K. Herath  0773676661
701 - Tharapotha  701 704  Mr. M.A.L. Wijerathne  0775983339
702 - Udanagama  702  Mrs. R.M.H.D. Chandrasoma

 0725772044

 0760647880

703 - Tigola  703  Mrs. E.K.M.D. Jayathilake 0710632450
704 - Barandana 701 704  Mr. M.A.L. Wijayarathna(Acting) 0775983339
705 - Wewagedara  705  Mrs. H.M.A.N. Herath  0711280977
706 - Etagahawela  g dumy Mrs. S.R.A.B.M.M. Aththanayake

0702602777

0772614843

707 - Galapitamulla  707 710  Mrs. PG.N.S. Bandara  0772560036
708 - Kongaswala  708  Mrs. S.D.M.S. Abeygunarathne  0772916982
709 -Kahadawelipotha  709  Mrs. K.P.D.D. Wickramasinghe  0777652894
710 - Hindagolla  707 710 Mrs. PG.N.S. Bandara 0772560036

News & Events

03
Feb2021
New Divisional Secretary assuming duties

New Divisional Secretary assuming duties

Opportunity for the new Divisional Secretary to...

Scroll To Top